OK  
  OK        Cancel  

Universitaire Pers Leuven

62 boeken gevonden
Pagina 1 volgende >  laatste >>

Alexander Streitberger. Shifting Places: Peter Downsbrough, the Photographs . uni pers leuven, 2011. paperback,Language: English, Series: Lieven Gevaert Series 12, Number of pages: 188 p. Illustrations: 140, Width: 170 cm x Height: 230 cm . ISBN: 9789058678720 Since the late 1960s Peter Downsbrough (1940) has been an important figure in contemporary art, associated with major international art movements such as minimal art, conceptual art, and visual poetry. In his artistic work he explores various fields including sculpture, architecture, books, film, and photography. This book provides, for the first time, a profound insight into Downsbrough's diverse and complex use of photography within his artistic work over the last 40 years. A substantial essay by Alexander Streitberger discusses the artist's photographic work - which includes single prints, series, postcards, collages, and books - within its aesthetic and historical context. Streitberger relates Downsbrough's work to fundamental issues of photographic practice and discourse such as the photograph as document, the representation of urban space, space-time relations, collage as an aesthetic and political means of expression, the relationship between still and moving image, and the context of presentation. The rich image material - some of which has never been published before - is arranged by the artist himself in order to create a fertile exchange between the topics of the text and his own intervention. Concluding with an exclusive interview with the artist, this book offers a real dialogue between artistic practice and theoretical reflexion. Boeknummer: 29796 | Prijs: EUR 34.50 In winkelwagen

Arnoud-Jan Bijsterveld, Dirk Van de Perre. Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse Abdij. Liber miraculorum sancti Cornelii Ninivensis. Historia fundationis Ninivensis Abbatiae. De Boete. Leuven, Universitaire Pers, 2001. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., viii-200 pp. ISBN: 9789058671325 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 24. Het Ninoofse Liber miraculorum is een klassieker onder de Middeleeuwse mirakelboeken. Het originele handschrift, dat afkomstig is uit de Ninoofse Norbertijner abdij, bevindt zich te New York en werd in 1914 en 1925 voor het eerst uitgegeven door de Amerikaanse historicus W.W. Rockwell. De Rockwell-editie is een zeldzaamheid geworden en is op een aantal punten verouderd. Daarom hebben Arnoud-Jan Bijsterveld en Dirk Van de Perre een nieuwe tekstkritische editie verzorgd, met een inleiding en een geannoteerde Nederlandse vertaling die gelijklopend met de Latijnse tekst wordt afgedrukt. Deze uitgave heeft als belangrijkste nieuwigheid dat ze een herschikking in de tekstvolgorde aanbrengt - in het handschrift zijn immers twee katernen van plaats omgewisseld. Daardoor kon tevens een nieuwe visie op de datering, het auteurschap en de compositie worden ontwikkeld. In feite bestaat het handschrift uit drie autonome teksten: - Het Liber miraculorum (laatste kwart 12de eeuw), met een reeks strafwonderen die zich afspelen te Ninove en in de Vlaams, Brabantse en Henegouwse uithoven van de abdij, met de verhalencyclus over de vervolging van de abdij door Gerard II van Grimbergen en de Ninoofse bevolking en de bescherming door graaf Filips van de Elzas, en met een omvangrijke reeks genezingswonderen te Ninove en elders. - De Historia fundationis (eerste helft 13de eeuw) met het stichtingsverhaal van de abdij (1137) en de abtengeschiedenis tot 1246. - Het Middelnederlandse De Boete (15de eeuw) met voorschriften over voeding en onthouding. De varieteit van teksten maakt deze uitgave zo rijk aan inhoud. Het boek is een onmisbaar document voor medievisten, historici (plaatselijke en regionale geschiedenis, kloostergeschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis), volkskundigen en filologen. De inleiding, de vertaling en de annotaties maken de Latijnse bron toegankelijk voor een ruim publiek van geinteresseerden. Boeknummer: 26310 | Prijs: EUR 9.95 In winkelwagen

BAETENS, Jan & LAMBERT, Jose. The future of Cultural Studies. Essays in Honour of Joris Vlasselaers. Leuven, Universitaire Pers, 2000. Paperback, English, original editor's jacket, 16x24 cm., 198 pp. ISBN: 9789058670298 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 16. For many generations of Germanists Professor Joris Vlasselaers has been a familiar face as guide and tutor. Later on he has taught courses on European Literature, World Literature, and more specialised courses as Narratology and Cultural Semiotics. For the past decade he has been the enthousiastic spokesman for training in Cultural Studies. At the end of this academic year he retires from his academic post. On Saturday May the 6th 2000 he delivered his valedictory lecture Van literatuur naar cultuur: culturele studies? On this occasion his colleagues offered him The Future of Cultural Studies, a collection of essays written by eminent international scholars. This volume is both an act of homage to Joris Vlasselaers and a survey of the on-going research the Cultural Studies field. Boeknummer: 26317 | Prijs: EUR 19.00 In winkelwagen

BAETENS, Jan en PIL, Lut. Kunst in de publieke ruimte. Leuven, Universitaire Pers, 1998. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 140 pp. ISBN: 9789061869252 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 13. Dat de kunst zich hoe langer hoe minder in de veilige haven van het museum kan ophouden, is een tendens die allerminst nieuw kan worden genoemd. Sinds de aanval van Marcel Duchamp op het kunstobject en het museale schrijn waaraan het zijn betekenis ontleent, is immers een nietsontziende kritiek op de institutie losgebarsten die in vele postmoderne praktijken een tweede adem lijkt te hebben gevonden. Na het doodbloeden van de avant-gardebewegingen, is kunst opnieuw, en misschien tot verrassing van velen, sterk geengageerd en politiek geworden. De voorkeur van vele hedendaagse kunstenaars voor het verwerven van een stem in het publieke debat heeft het kunstwerk dan ook bijna onvermijdelijk naar de publieke ruimte gezogen, als het ware in een veruitwendiging van het verlangen de muren tussen het esthetische en het politieke te slechten. Boeknummer: 26311 | Prijs: EUR 9.99 In winkelwagen

BRYSBAERT, Karlien. Van Vlaams en Katoliek naar Maatschappijkritisch. De Geschiedenis van het Jong-Davidsfonds (1952-1973). Leuven, Universitaire Pers, 1989. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., ix-166 pp. ISBN: 9789061863014 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 06. Op 15 januari 1875 werd het Davidsfonds gesticht, als Vlaamse en katholieke cultuurvereniging. Intussen is het geevolueerd tot een organizatie mte 78 651 leden, gegroepeerd in 596 plaatselijke afdelingen. Als sociaal-cultureel werk streeft het 'de alzijdige ontwikkeling van het Vlaamse volk' na, terwijl het als drukgroep de Vlaamse belangen verdedigt, dit alles vanuit een christelijke inspiratie. Op 10 oktober 1955 besloot het Davidsfonds over te gaan tot de oprichting van een jongerenafdeling, onder de naam Jong-Davidsfonds. Het initiatief hiertoe ging vooral uit van E.H. Marcel Decubber, die in Mere sinds 1952 een dergelijk experiment had opgezet. Dit Jong-Davidsfonds stond een woelige geschiedenis te wachten. Een jaar na de officiele stichting brak een conflict met het episkopaat uit, dat maandenlang zou aanslepen. Toen het Jonge-Davidsfonds op het einde van de jaren zestig in maatschappijkritisch vaarwater terechtgekomen was, kwam het opnieuw in botsing, maar dit keer met de eigen moederorganizatie. Op 16 juni 1973 besloot het Davidsfonds uiteindelijk de jongerenafdeling op te heffen. Boeknummer: 26321 | Prijs: EUR 9.50 In winkelwagen

Christian De Paepe, Nadia Lie, L. Rodriguez-Carranza, R. Sanz Hermida. Literatura y Poder. Actas del Coloquio Internacional K.U.L (Lovaina) / U.F.S.l.A. (Amberes), octubre de 1993. Leuven, Universitaire Pers, 1995. Paperback, editorial espanola cubierta, 16x24 cm., 327 pp. ISBN: 9789061867197 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D : Litteraria 08. Este volumen reune los textos, en version revisada, de todas las ponencias presentadas para el Coloquio Internacional Literatura y poder que tuvo lugar, en los dias 22, 23 y 24 de octubre de 1993, en las sedes de la Facultad de Letras de la K.Universiteit Leuven (Lovaina) y del Centro de Estudios Mexicanos de la U.F.S.I.A. (Amberes). El coloquio, organizado por el Grupo de Lovaina, actualizo y puso en discusion el viejo pero constante "Curioso discurso sobre las armas y las letras", examinando las interferencias caracteristicas entre formas recientes de literatura y de poder. Para esta confrontacion fueron invitados no solo jovenes investigadores que por su directa implicacion en el proceso cientifico aportaron elementos recientes y puntos de vista novedosos, sino tambien profesores y especialistas europeos y latinoamericanos, que por sus trabajos y/o funcion institucional fueron o son todavia hoy testigos privilegiados de las actuales relaciones entre literatura y poder. El volumen ofrece los materiales distribuidos en tres grandes apartados: textos teoricos o de interes mas general; investigaciones especificas o de praxis textual; y -una concesion a la especialidad del Grupo de Lovaina- estudios sobre revistas. This volume contains the edited versions of the papers presented at the International Symposium on Literature and Power held at the Faculty of Arts of the Katholieke Universiteit Leuven and the U.F.S.I.A. Centre for Mexican Studies, October 22-24, 1993. The symposium, organized by the Leuven Group, revived the debate on the old but timeless "strange discourse on weapons and letters, by examining the characteristic interferences between recent forms of literature and power. To this confrontation were invited not only young scholars who, through their direct involvement with the scholarly process, brought with them recent insights and innovative points of view, but also European and Latin American professors and specialists whose works and/or institutional occupation have made them privileged witnesses of today's relationships between Literature and Power. The material for this volume has been grouped into three categories: texts of a theoretical or general nature; case-studies and samples of textual practice; and -as a concession to the speciality of the Leuven Group- studies on magazines. Boeknummer: 26335 | Prijs: EUR 19.00 In winkelwagen

COCKX, Frank. Biografisch leren van homoseksuelen in pedagogisch perspectief. Leuven, Universitaire Pers, 2004. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 454 pp. ISBN: 9789058674142 Studia Paedagogica : 38. Dit boek bevat het verslag van een langdurig en diepgravend onderzoek. Aan de hand van levensverhalen van 16 zeer zorgvuldig geselecteerde holebi's gaat de auteur op zoek naar de relevantie van het biografisch leren voor de volwasseneneducatie. De laatmoderne Westerse samenleving wordt gekenmerkt door een accentuering van individualiseringsprocessen en verschillende auteurs maken daarbij melding van een toenemende (nood aan) reflexieve sturing op het vlak van de biografie en iemands identiteit. Met concepten als 'biografisch leren' en 'identisatie' leggen ze de nadruk op het permanente leren dienaangaande. Dit werk onderwerpt deze concepten aan een kritsiche lezing en een empirische toets. De literatuurstudie richt zich op de hedendaagse (Westerse) laatmoderne samenleving en recente ontwikkelingen inzake de volwasseneneducatie respectievelijk het sociaal-pedagogisch handelen.Het empirisch luik van de studie concentreert zich op levenspolitieke kwesties in het leven van holebi's en hun biografisch leren. Op basis van een multiple analyse van het biografisch werk dat holebi's verrichten en het leren dat zich daarbij voordoet, onderscheidt de auteur vier verschillende sporen van leren. Een gedetailleerde bespreking van het 'biografisch' leren brengt hem tot drie types van 'alledaags' leren: ingroeiend, bevrijdend en betekenend leren. Het verstaan van deze leerprocessen leidt tot het conceptueel aangeven van - zij het vloeiende - grenzen tussen enerzijds therapeutische interventies en anderzijds educatieve interventies. Op het vlak van educatieve interventies bespreekt de auteur drie mogelijke handelingsperspectieven: het socialisatieperspectief, het emancipatieperspectief en het ecocipatieperspectief. Terwijl het socialisatie- en emancipatieperspectief in de pedagogische literatuur bekend zijn, is het ecocipatieperspectief een piste voor het pedagogisch handelen die hij ter aanvulling reveleert, maar ook voorzichtig verder uitwerkt. Het boek besluit met voor elk van de drie handelingsperspectieven enkele aanbevelingen voor het pedagogisch handelen. Boeknummer: 26190 | Prijs: EUR 29.00 In winkelwagen

COLPIN, Hilde. Opvoeden na medisch begeleide bevruchting. Leuven, Universitaire Pers, 1996. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 340 pp. ISBN: 9789061867401 Studia Paedagogica : 19. Door medisch begeleide bevruchting worden fundamentele ethische, juridische, sociaal-economische en psychologische vragen opgeworpen. Waar de medische know-how en discussie zeer ver gevorderd zijn, zijn de humane aspecten van de voortplantingstechnologie tot nog toe veel minder besproken. Een samenleving die de medisch begeleide bevruchting op een verantwoorde wijze wil toepassen, kan deze vragen nochtans niet uit de weg gaan. Dit boek wil een bijdrage leveren aan een bredere multidisciplinaire discussie over medisch begeleide bevruchting. Meer bepaald vormt het een van de eerste pogingen tot wetenschappelijke gefundeerde bezinning op de betekenis van ontwikkelingen in de voortplantingstechnologie voor het belang van het kind. Boeknummer: 26208 | Prijs: EUR 29.50 In winkelwagen

D'HULST, L. L'evolution de la poesie en France (1780-1830). Introduction a une analyse des interferences systemiques. Leuven, Universitaire Pers, 1987. Paperback, Francais, sous jacquette originale d'editeur, 16x24 cm., 196 pp. ISBN: 9789061862420 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D : Litteraria 01. Etudier l'evolution de la poesie francaise entre la fin du XVIIIe et les premieres decennies du XIXe siecle doit desormais apparaitre comme une gageure; les bibliographies en temoignent: que l'on veuille s'attacher aux vers, aux images, aux themes, aux genres, aux poetes, la matiere semble epuisee. A premiere vue, les historiens modernes se sons pour l'essentiel transmis l'heritage de leurs predecesseurs, passe au crible de la critique. Neanmoins, bien des accents se sont deplaces depuis plusieurs annees: la question de la nature des rapports entre l'evolution poetique et culturelle dans son ensemble, anime bon nombre de discussions actuelles, au point meme de releguer a l'ombre les questions moins generales de l'evolution des procedes poetiques ou des milieux litteraires. Boeknummer: 26332 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

DE GEEST Dirk & VAN GORP Hendrik (red.). EXTRA MUROS, LANGS DE WEGEN. Leuven, Universitaire Pers, 1997. Gebonden in linnen met originele uitgeversband, 160+250mm, 183pp. Opstellen voor Marcel Janssens ter gelegenheid van zijn afscheid als hooglereaar Nederlandse en Europese letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Boeknummer: 5026 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

DE WEVER, Ivo and STAS, M. Lipomatous Tumors: Diagnosis and Primary Treatment. Leuven, Universitaire Pers, 1997. Paperback, English, original editor's jacket, 16x24 cm., 162 pp. ISBN: 9789061867982 Oncologische Heelkunde / Surgical Oncology : 04. The subject of this book is the diagnosis and primary treatment of lipomatous tumors, the most frequent soft tissue tumors in adults. This makes it unique as no other book on this topic is currently available. The subject is treated in a multidisciplinary approach and developed in a logical order from basic knowledge to diagnosis, treatment and prognosis. The actual histologic classification is presented and its modifications illustrated. Several specific chromosomal abnormalities have been discovered recently and already two genes involved in myxoid liposarcoma and lipoma have been identified. The clinical spectrum of these tumors is covered and their radiological diagnosis by CT scan and MRI is well illustrated. A new topographical approach to abdominal liposarcoma is presented. The role of biopsy and the problem of surgical margins at resection is discussed against the general background of sarcoma surgery. Surgical experience with lipomatous tumors localized beneath the muscle fascia on limbs and trunk and in the retroperitoneum is analyzed in detail. The role of adjuvant radiotherapy in the treqtment of liposarcoma is critically examined and a review on prognosis is presented as well as a follow-up scheme for each histologic type. This book contains very valuable information for surgeons, radiologists, oncologists, radiotherapists and scientists with a special interest in soft tissue tumors. Boeknummer: 26225 | Prijs: EUR 19.90 In winkelwagen

DE WEVER, Ivo en VERGOTE, I. Debulking en pelvische exenteratie. Leuven, Universitaire Pers, 1996. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 158 pp. ISBN: 9789061867258 Oncologische Heelkunde / Surgical Oncology : 02. Dit boek werd samengesteld met de volledig uitgewerkte bijdragen van de sprekers op studiedag Oncologische Heelkunde 1995. De onderwerpen"Debulking voor ovariumcarcinoom" en "Pelvische exenteratie" worden op een systematische wijze behandeld door gynecologische en chirurgische oncologen, door een radioloog, radiotherapeut, anesthesist en een verpleegkundige. Preoperatieve diagnostiek en indicatiestelling, peroperatieve evaluatie en chirurgische techniek, postoperatieve zorgen, verwikkelingen en eindresultaten van deze ingrepen worden uitvoerig geanalyseerd. Boeknummer: 26221 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

DE WEVER, Ivo. Haematogenic Metastases. Treatment with Curative Intent. Leuven, Universitaire Pers, 2001. Paperback, English, original editor's jacket, 16x24 cm., 166 pp. ISBN: 9789058671202 Oncologische Heelkunde / Surgical Oncology : 07. Not long ago, the finding of distant metastases was tantamount to incurable disease and only palliative surgery. This paradigm started to erode in the eighties when convincing results were obtained in the management of metastasized germ cell tumors by a combination of chemotherapy and surgery. Gradually the idea that cure was possible in at least some patients with metastasized tumors found acceptance and indications for treatment with curative intent were broadened. Whereas twenty years ago surgery for metastases was performed infrequently, nowadays it has become almost a part of daily surgical work in major oncological centres. Nevertheless many questions remain about tumor biology, sensitivity and specificity of imaging techniques, biopsy and surgical approach, selection of patients for combined treatment protocols. The topic seemed appropriate as subject of the Study Day of Surgical Oncology 2001 because it is very likely that discoveries in tumor biology will increase our therapeutic possibil!ities for metastases in the future. In this monograph the actual status of the curative treatment of distant metastases is dicussed by experts in the fields of tumor imaging, nuclear medicine, medical oncology and surgery covering the organs most subject to metastatic growths. Boeknummer: 26223 | Prijs: EUR 29.00 In winkelwagen

DE WEVER, Ivo. Introduction to Tumor Biology. Leuven, Universitaire Pers, 1999. Paperback, English, original editor's jacket, 16x24 cm., 148 pp. ISBN: 9789061869504 Oncologische Heelkunde / Surgical Oncology : 06. This book offers clinical oncologists an introduction to some selected topics of tumor biology where important progress has been made during the last decade. The concept is rather unique because it combines advances in clinical pathology, genetics, molecular oncology and immunology. The first two chapters deal with the genetic and molecular basis of malignant transformation on cellular level: DNA damage, mutations and repair mechanisms, oncogenes and tumor suppressor genes. The growth of a tumor cell population depends not only on cell division, but also on deregulation of apoptosis (chapter 3). Most clinical tumors are charcterised by heterogeneity caused by different degrees of differentiation in different cell clones as illustrated for soft tissue tumors in chapter 4. The following chapters explain the multistep process of local tumor progression in gastro-intestinal cancers and malignant melanoma. Cellular and molucular aspects of metastases are dealt with in chapter 7. But host cells react to tumor cells and specific T-cell defined antigens offer a perspective for cancer vaccine development as reviewed in the last chatper. The book is timely because new diagnostic and therapeutic applications based on molecular oncology will reach the clinic at ever increasing pace. Boeknummer: 26224 | Prijs: EUR 24.50 In winkelwagen

DELSAERDT, Pierre. Suam Quisque Bibliothecam. Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense Universiteit, 16de-18de eeuw. Leuven, Universitaire Pers, 2001. Hardback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 861 pp. ISBN: 9789058671691 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A : 27. Delsaerdt belicht de wetenschappelijke informatievoorziening aan de oude Leuvense universiteit. De vraagstelling hierbij is dubbel: welke boeken hadden Leuvense hoogleraren in huis, en over welke commerciele infrastructuur beschikten ze om dat boekenbezit op te bouwen? Door de geringe ontwikkeling van het universitaire bibliotheekwezen waren academici bij de uitoefening van hun onderwijs- en onderzoekstaken vooral op hun eigen boekencollectie aangewezen. Elke hoogleraar bezat dan ook een substantiele bibliotheek. Het gecombineerde onderzoek naar boekhandel en particulier boekenbezit is een geschikte invalshoek om het wetenschappelijke referentiekader van de Leuvense professoren te reconstrueren. Het boek bevat een uitgebreid repertorium van Leuvense drukkers, boekbinders en boekverkopers, en een lijst met alle Leuvense boekenveilingen waarvan een spoor werd teruggevonden. Ook de besproken boekhandels- en bibliotheekinventarissen werden kritisch uitgegeven. Boeknummer: 26275 | Prijs: EUR 40.00 In winkelwagen

Dirk Sacre, Gilbert Tournoy, Monique Mund-Dopchie, Jan Papy, Lambert Isebaert (eds) Humanistica Lovaniensia LX - Journal of neo-Latin Studies. Volume LX - 2011 upl, 2011. paperback, 442 p., English/French/German/Italian . ISBN: 9789058678843 Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies, published annually, is the leading journal in the field of Renaissance and modern Latin. As well as presenting articles on Neo-Latin topics, the journal is a major source for critical editions of Neo-Latin texts with translations and commentaries. Series: Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies 60 Boeknummer: 32346 | Prijs: EUR 80.00 In winkelwagen

Dirk Van de Vijver Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830) Universitaire Pers, 2010. softcover, Aantal pagina's: 202. geillustreerd. nieuwstaat. ISBN: 9789058673145 Dit boek kwam tot stand binnen de context van het onderzoeksproject Ruimte en beleid: ingenieurs, architecten en het ruimtelijke beleid van de overheden 1750-1830. Aanvankelijk opgevat als begeleider bij een wisseltentoonstelling, biedt het boek doorheen introducerende essays een synthetisch perspectief op twee kernvraagstukken uit dit onderzoeksproject: enerzijds de emancipatie, professioneel en maatschappelijk, van de architect en de ingenieur, anderzijds het spanningsveld overheid - architectuur en ingenieurskunde. Deze thema's hebben vandaag, meer dan twee eeuwen na de Verlichting, niets aan actualiteit ingeboet. De behandelde vraagstukken klinken in alle opzichten 'modern', ook op onderwijskundig vlak. Wie zich afvraagt hoe het komt dat architectuur en stedenbouw vandaag in ons land bloeiende universitaire disciplines zijn, krijgt hier een beeld van de complexe wortels die hieraan ten grondslag liggen. Misschien even verrassend is de onmiskenbare aura van het succes die de architectuur en de ingenieurskunde uit de Zuidelijke Nederlanden op het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw omgeeft. Dit nauwelijks bekende aspect van onze nationale geschiedenis verdient het bijzonder in de verf gezet te worden. Boeknummer: 27286 | Prijs: EUR 24.99 In winkelwagen

ELEN, Jan. Blocks on the Road to Instructional Design Prescriptions. A Methodology for I.D.-Research Exemplified. Leuven, Universitaire Pers, 1995. Paperback, English, original editor's jacket, 16x24 cm., xii-274 pp. ISBN: 9789061867081 Studia Paedagogica : 8. The development of instructional design as a linking science and, more specifically, the formulation of theoretically sound, empirically valid, and applicable prescriptions may contribute to bridge the gap between theory and practice. In this study, a heuristic approach is proposed that conceptualizes the steps involved in prescriptive research. It is assumed that prescriptions are tight to learning or cognitive tasks, which represent instructional problems in a specific instructional setting. Furthermore, it is argued that prescriptions are to be embedded in an overarching framework. This framework determines the meaning of the prescriptions, restricts their applicability, and may guarantee their mutual compatibility. I.D.-models have been argued to offer such frameworks. The first step of the proposed approach, then, consists of the construction of an I.D.-model. In a second step, this model is elaborated in order to tune it to the learning or cognitive tasks for which prescriptions will be formulated. An analysis of both the available research embedded in the descriptive knowledge base and the specifications of the referent system, results in a number of problem detection- and prediction-rules. These rules provide indications on problems learners may encounter in their efforts to execute the selected task, or link learner characteristics and instructional interventions to learning outcomes. The last step consists of the validation of the prespecified rules in an ecological setting. This empirical validation may lead to prescriptions which applicability is restricted to the settings specified in the referent system. The approach above is followed as an exemplar of prescriptive I.D.-research. A definition of instructional design is provided and five structural components (descriptive knowledge base, referent system, design parameters, design procedures, and design/development processes) of I.D.-models are identified. An analysis of the influence of cognitive research outcomes on instructional design and the elaboration of the approach for prescriptive instructional design research (Chapter 1), precedes the construction of a cognitive oriented instructional design model (C.I.D.-model). The model is completed by outlining design/development processes and the features of some design procedures (Chapter 2). The model gets further elaborated by taking the referent system more fully into account and specifying the model toward a specific cognitive task: determining importance of information-elements in printed instructional materials (Chapter 3). Considering the outcomes of descriptive research about the influence of both learner and text characteristics on both learning from text and text comprehension, an empirical validation study is presented (Chapter 4). Arguing that descriptive research outcomes cannot be directly transformed into prescriptions, but can help to detect problems students eperience and may suggest possible solutions, problem detection- and prediction-rules are identified. Application of problem detection- and prediction-rules leads to the implementation of three types of interventions or support devices: printing important information bold, integrating important information elements in summaries, and restructuring the text. Results (Chapter 5) indicate that (1) overall, students determine importance by applying a 'safety'-strategy; (2) interventions do not lead to improved performance on determining importance or learning outcomes tests, and (3) content prior knowledge influences performance on learning outcomes tests. Overall, no valid prescriptions can be formulated. The overall non-significant results may be due to a variety of reasons. Retrospective interviews suggest that the results may be explained by the non-use or inappropriate function-attribution of instructional interventions by students. This study does not result in valid prescriptions. In addition, questions are to be raised about the C.I.D.-model and, more specifically, the selection of learner-related design parameters. However, these conclusions pertain only to the hypothesis-testing part of the study and do not consider contributions made with regard to the development of cognitive instructional design, and, more methodologically, the explorative aspects of this prescriptive study. Boeknummer: 26194 | Prijs: EUR 19.95 In winkelwagen

EVENEPOEL, Stefaan. Volmaakt onaf. Over stijl en thematiek in de vroege poezie van Rutger Kopland. Leuven, Universitaire Pers, 2000. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 260 pp. ISBN: 9789058670434 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D : Litteraria 12. Volmaakt onaf. Over stijl en thematiek in de vroege poezie van Rutger Kopland is de eerste monografie die over het werk van Rutger Kopland verschijnt. Stefaan Evenepoel bespreekt daarin de eerste vijf bundels - van Onder het vee tot Een lege plek om te blijven - die Kopland tussen 1966 en 1975 heeft gepubliceerd. De auteur gaat uit van stilistische kenmerken van deze bundels, waarna hij op zoek gaat naar de relatie met Koplands thematiek, met zijn visie op werkelijkheid en poezie. Gaandeweg laat deze studie zien hoe de gedichten erin slagen om bij zovele lezers de indruk op te roepen dat iemand rechtstreeks tot hen spreekt, dat iemand zich aarzelend, tastend, zoekend tot hen richt. De opeenvolgende hoofdstukken staan met andere woorden ook in het teken van de sterke communicatieve kracht van Koplands poezie. Zo wordt in het eerste hoofdstuk de vraag geformuleerd naar de precieze aard van de zogenaamde 'anekdotiek' in de vroege poezie. Om daarop in te gaan, brengt de auteur ook de ontvangst van de opeenvolgende bundels in de literaire kritiek in kaart. De volgende hoofdstukken behandelen de overeenkomsten van Koplands poezie met het woordgebruik en de zinsbouw van gesproken taal en ze besteden extra aandacht aan het typisch poetisch verschijnsel van het enjambement. Nadat enkele frappante verwijzingen naar diverse tekstgenres, zowel naar bijbelse genres als naar populaire liedsoorten, besproken zijn, zorgt het slothoofdstuk voor een synthese en meer thematische interpretatie van al de voorgaande hoofdstukken. Dat levert uiteindelijk aantekeningen op bij de poeticale en ideologische draagwijdte van Koplands poezie. Die doelt op een zo groot mogelijke invulbaarheid, openheid en daardoor soms ook paradoxaliteit. Vandaar de titel die Stefaan Evenepoel aan zijn studie heeft gegeven: Volmaakt onaf. Door middel van het aanwezige - wat in taal en verzen gestalte heeft gekregen - verwijst Kopland naar het afwezige. Koplands intentie wordt uiteindelijk omschreven als 'een poetica van het alternatief'. Boeknummer: 26339 | Prijs: EUR 9.99 In winkelwagen

EYSKENS, Mark. Democratie tussen spin en web. Democratisch samenleven in de kennis- en netwerkmaatschappij. Leuven, Universitaire Pers, 1999. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 244 pp. ISBN: 9789061869870 Essays : 02. In dit boek spint Mark Eyskens een web van originele gedachten en indringende inzichten, daarbij een eigen terminologie ijkend, rond het reilen en zeilen van de democratie. Een democratie die, in onze post-industriele samenleving, wordt omgewoeld door de aan de gang zijnde informatica- en communicatierevolutie. Eyskens gaat uit van de verkiezingen van 13 juni 1999, waarvan de bevreemdende uitslag aan veel meer te wijten is dan alleen maar aan een scheut dioxine in onze wekelijkse kippenbout, hoe onrustwekkend ook voor onze eetgrage landgenoot. Volgens Eyskens is de democratie nog nooit zo populair geweest maar beleven we een crisis van de representatieve democratie, vooral omdat het beleid erg onpersoonlijk, ingewikkeld en ondoorzichtig is geworden. 'Men' bestuurt, soms als een spin in haar web. Eyskens onderzoekt hoe we verder democratisch kunnen samenleven in een kennis- en netwerkmaatschappij, die van de wereld steeds meer ons dorp maakt. Dit boek is ook een welsprekende boodschap, gericht aan de talloze spoorbijstere burgers en nog meer aan de studerende jeugd, die de inspanning wil opbrengen om na te denken over de verantwoordelijkheid die zij morgen zal dienen op te nemen voor de maatschappij van overmorgen. Boeknummer: 26151 | Prijs: EUR 24.00 In winkelwagen

G. Wilson, G.J. Etzkorn (eds) Henricus de Gandavo Quodlibet IV upl, 2011. hardback, 560 p., English/Latin, ISBN: 9789058677709 Henry of Ghent, the most influential philosopher/theologian of the last quarter of the 13th century at Paris, delivered his fourth Quodlibet during 1279. This Quodlibet was written at the beginning of what could be called the height of his career. In total there are 37 questions, which cover a wide range of topics, including theories in theology, metaphysics, epistemology, philosophical anthropology, ethics, and canon law. Series: Ancient and Medieval Philosophy Series 2: Henrici de Gandavo Opera Omnia 8 Boeknummer: 32343 | Prijs: EUR 89.50 In winkelwagen

GANSEMANS, J. Les instruments de musique du Rwanda. Etude ethnomusicologique. Leuven, Universitaire Pers, 1988. Hardback, Francais, sous jacquette originale d'editeur, 16x24 cm., 361 pp. ISBN: 9789061862765 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A : 16. Boeknummer: 26243 | Prijs: EUR 49.00 In winkelwagen

Geeraerts Dirk Paradigm and Paradox: Explorations into a Paradigmatic Theory of Meaning and Its Epistemological Background Leuven, Leuven University Press,, 1985. Linnen hardback , 17x24,5cm, ISBN: 906186173X This book is devoted to the formulation and the development of a paradigmatic-phenomenological theory of cognition. Boeknummer: 27808 | Prijs: EUR 60.00 In winkelwagen

GEERTS, Guido. Nederlands, een en veelzijdig. Een selectie artikelen van Guido Geerts, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat. Leuven, Universitaire Pers, 1995. Hardback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 287 pp. nieuwstaat !! ISBN: 9789061866947 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A : 19. Eind academiejaar 94-95 trad professor dr. Guido Geerts na een carriere van dertig jaar aan de K.U. Leuven terug als hoogleraar Nederlandse taalkunde. Drie decennia lang heeft hij onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het onderwijs taalkunde en taalbeheersing aan de neerlandici en op het wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands. Zijn onderzoek omvat diverse domeinen van het Nederlands: de ontwikkeling van het genus in de zeventiende eeuw, de norm en de sociale variatie van het taalgebruik in Vlaanderen, en - in het algemeen - de syntaxis, de lexicografie en de spelling van het Nederlands, om slechts de belangrijkste domeinen te vermelden. Bij het grotere publiek zal hij vooral bekend zijn als co-auteur van de grote Van Dale, als een van de redacteuren van de Algemene Nederlandse Spraakkunst en als voorzitter van de laatste spellingcommissie. Zijn colleges bestreken al de bovenvermelde en nog andere aspecten van de Nederlandse taalkunde en taalbeheersing. Zijn oud-studenten herinneren zich hem zeker ook als een professor met een uitgesproken visie op de taalnorm in Vlaanderen. Al schuwde Geerts de populariteit, als het ging om de taal in Vlaanderen schuwde hij zeker niet de popularisering. Zijn talrijke bijdragen in algemeen culturele tijdschriften getuigen daarvan. Deze bundel artikelen van zijn hand probeert een beeld te geven van de veelzijdigheid van zijn wetenschappelijke interesse en van zijn constante bekommernis voor het ene Nederlands voor Noord en Zuid. Boeknummer: 26274 | Prijs: EUR 14.95 In winkelwagen

Hyacint Daniels & Daniel Verhelst. La Congregation du Coeur Immacule de Marie (Scheut). Edition critique des sources. Tome II A - La correspondance de Theophile Verbist et ses Compagnons 1865-1866. Leuven, Universitaire Pers, 2003. Hardback, Francais, sous jacquette originale d'editeur, 16x24 cm., xvii-903 pp. ISBN: 9789058672643 Ce tome qui couvre les documents de la vie missionnaire du Pere Theophile Verbist, et de ses premiers compagnons (1865-1869), permettra aux membres et aux amis de CICM d'approfondir davantage leurs connaissances des debuts de la Congregation. Voici un instrument precieux qui permettra de mieux comprendre les origines et par consequence l'identite de CICM. Boeknummer: 26240 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

J.M. van der Horst Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis uni. pers Leuven, 2008. hardback, 2 volumes (1.060 952 p.), 2008, Nederlands nieuwstaat !!. ISBN: 9789058676467 In dit monumentale naslagwerk bestudeert Joop van der Horst, hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Op heldere en gestructureerde wijze beschrijft van der Horst ontwikkelingen in de zinsbouw vanaf de vroegst overgeleverde teksten (Wachtendonckse Psalmen, Williram) tot aan het hedendaagse Nederlands. Deze tweedelige gebonden set is onderverdeeld in zeven 'boeken' die elk een bepaalde periode in de ontwikkeling van het Nederlands beschrijven: I Oudnederlands, II Middelnederlands 1200-1350, III Middelnederlands 1350-1500, IV 16de eeuw, V 17de eeuw, VI 18de eeuw, VII 19de, 20ste en 21ste eeuw. Meest bijzonder is de strikt parallelle opbouw van de afzonderlijke boeken. In elke periode zijn de verschillende onderdelen van de syntaxis steeds in exact dezelfde volgorde beschreven om een 'horizontale' lezing doorheen de tijd mogelijk te maken. Naast een overzicht per periode, krijgt de lezer daarmee inzicht in de diachronische ontwikkeling van de syntaxis. Ook opzoeken en vergelijken zijn sterk vereenvoudigd. Niet eerder werd een vergelijkbaar instrument ontwikkeld voor de beschrijving van en het onderzoek naar de Nederlandse zinsbouw. De Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis is een onmisbaar referentiewerk voor eenieder met belangstelling voor de wortels van de Nederlandse taal. Boeknummer: 28794 | Prijs: EUR 210.00 In winkelwagen

Jan Herman, Steven Engels, Alex Demeulenaere. Litteratures en contact. Melanges offerts a Vic Nachtergaele. Leuven, Universitaire Pers, 2003. Paperback, Francais, sous jacquette originale d'editeur, 16x24 cm., 406 pp. ISBN: 9789058672889 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D : Litteraria 15. De publicatie van dit huldeboek situeert zich in het verlengde van de lessen en de onderzoeksactiviteiten van de gevierde, die een groot deel van zijn loopbaan aan de K.U.Leuven en de KULAK heeft gewijd aan de studie van het Imaginaire en aan enkele van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Franstalige letterkunde in Belgie, zoals De Coster en Verhaeren. En rassemblant ces etudes, les editeurs ont voulu evoquer les principaux champs d'interet de sa vie de chercheur et d'enseignant a la K.U.Leuven et a la KULAK : l'histoire de la litterature francaise de Belgique, l'etude de quelques-uns de nos grands ecrivains comme De Coster ou Verhaeren et l'etude de l'Imaginaire. Bon etat. Boeknummer: 26331 | Prijs: EUR 21.00 In winkelwagen

JANSSENS, Jeroen. De Belgische natie viert: de Belgische nationale feesten (1830-1914). Leuven, Universitaire Pers, 2001. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., xii-270 pp. ISBN: 9789058671752 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 26. In de periode 1830-1914 waren de nationale feesten een hoogtepunt in het politieke, culturele en maatschappelijke leven van de jonge Belgische staat. De Revolutie van 1830, de grondwet en de monarchie 'bekampten' elkaar om als het nationale symbool bij uitstek te worden beschouwd. Dit leidde ertoe dat het feest van de natie eerst in september, daarna in augustus en uiteindelijk op 21 juli werd gevierd. Elk jaar opnieuw poogde de overheid het enthousiasme van de bevolking en de bewondering van het buitenland op te wekken. De vaderlandsliefde van de Belgen, de eenheid van het land, de heroiek en de pracht van het eigen verleden, het artistieke patimonium, de industriele vooruitgang, de economische welvaart en de militaire macht van de natie werden uitvoerig bejubeld. De natie betuigde haar loyaliteit ten aanzien van het vaderland, de dynastie en de grondwet, waardoor de levensbeschouwelijke, sociale en communautaire spanningen en conflicten op rituele wijze werden bezworen. Toch kwamen de breuklijnen ook juist naar aanleiding van de nationale feesten aan de oppervlakte. De verheerlijking en legitimatie van de Belgische natie kenden dan ook niet altijd een vlekkeloos verloop. Boeknummer: 26281 | Prijs: EUR 9.99 In winkelwagen

JASPAERT, K. Statuut en structuur van standaardtalig Vlaanderen. Leuven, Universitaire Pers, 1986. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., x-230 pp. ISBN: 9789061862024 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series C : Linguistica 01. Dit boek gaat over het statuut van de standaardtaal in Vlaanderen. Dat ook de structuur van Vlaanderen als talige gemeenschap in de titel wordt genoemd, heeft te maken met het feit dat het statuut en de structuur van een standaardtalige gemeenschap onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn: men kan het ene niet bestuderen zonder ook uitgebreid op het andere in te gaan. Boeknummer: 26326 | Prijs: EUR 19.00 In winkelwagen

Jean Binon, Piet Desmet, Jan Elen, Piet Mertens, Lies Sercu. Tableaux Vivants. Opstellen over taal-en-onderwijs, aangeboden aan Mark Debrock. Leuven, Universitaire Pers, 2002. Hardback, Francais, sous jacquette originale d'editeur, 16x24 cm., 550 pp. ISBN: 9789058672117 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A : 28. Op de vooravond van zijn emeritaat kan Mark Debrock terugblikken op een rijk gevulde carriere. Hij is een van de grondleggers van de Vlaamse Romanistiek met fonetiek en toegepaste linguistiek als uitverkoren werkterrein. Tegelijk is hij de bezieler van een bijdetijdse en onderzoeksmatig onderbouwde lerarenopleiding. Verder heeft hij zich geprofileerd als een efficient beleidsman via functies als Groepsvoorzitter Humane Wetenschappen en Coordinator Onderwijsbeleid. Rode draad doorheen dit alles is ongetwijfeld zijn gedreven inzet voor het onderwijs in al zijn facetten. Dit is meteen de centrale invalshoek waarrond de bundel is samengesteld. Een eerste luik is gewijd aan taaldidactiek met bijdragen rond vaardigheidstraining, het gebruik van corpora en het uitwerken van pedagogische grammatica's en woordenboeken. Het tweede luik focust op onderzoek omtrent taalverwerving en taalonderwijs, op de vernieuwde lerarenopleiding, en op onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie. De 27 bijdragen aan dit huldealbum zijn evenveel "tableaux vivants" van een onderwijsrealiteit in volle beweging. A la veille de son emeritat, Mark Debrock peut s'estimer heureux d'avoir parcouru une carriere aussi bien remplie. Il est l'un des fondateurs des etudes romanes en Flandre. La phonetique et la linguistique appliquee constituent ses domaines de predilection. Il est egalement l'inspirateur d'une agregation de l'enseignement secondaire et superieur sans cesse actualisee et ancree dans une solide base scientifique. Il s'est egalement profile comme un gestionnaire performant en assumant de multiples fonctions, notamment celle de Vice-Recteur, charge d'abord des Sciences Humaines et ensuite de l'Enseignement. Le fil rouge a travers toutes ces activites est son engagement pour tout ce qui touche de pres ou de loin a l'enseignement et a la formation (continue). Voila l'ancrage principal des differentes contributions a ce recueil. Un premier volet est consacre a la didactique des langues et comprend des contributions dans le domaine de l'acquisition des differentes habiletes langagieres, l'exploitation de corpus et l'elaboration de grammaires pedagogiques et de dictionnaires d'apprentissage. Le deuxieme volet porte sur les recherches concernant l'acquisition et l'enseignement des langues, la nouvelle agregation de l'enseignement secondaire et superieur, la politique de l'enseignement et l'innovation didactique. Les 27 contributions constituent autant de "tableaux vivants" d'un univers en pleine mouvance. Boeknummer: 26277 | Prijs: EUR 9.99 In winkelwagen

Jo Tollebeek, Geert Vanpaemel, Kaat Wils. Degeneratie in Belgie (1860-1940). Een geschiedenis van ideeen en praktijken. Leuven, Universitaire Pers, 2004. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 17,5x24,7 cm., 320 pp. ISBN: 9789058673442 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 32. De negentiende eeuw was een eeuw van vooruitgang en expansie, en daardoor ook van optimisme. Er leek geen beperking te zijn aan de mogelijkheden die de mens in zijn evolutie kon bereiken. Toch had de medaille ook een keerzijde en groeide de bezorgdheid over wat er in de evolutie zoal mis kon lopen. Het codewoord dat deze bezorgdheid zou domineren en ontsluiten, was 'degeneratie'. Artsen en antropologen, kunstenaars en psychologen, en vele anderen bogen zich vanaf 1860 over het fenomeen, ook in Belgie. Boeknummer: 26283 | Prijs: EUR 9.95 In winkelwagen

Krista De Jonge, Annemie De Vos, Joris Snaert. Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw. Leuven, Universitaire Pers, 2000. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 234 pp. ISBN: 9789058670144 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 15. Het religieuze bouwen in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw wordt gekenmerkt door een grote diversiteit en originaliteit. Als een der meest noordelijke territoria van Europa waar de Contrareformatie wordt ingevoerd, spelen deze streken vanaf de laatste decennia van de 16de eeuw immers de rol van laboratorium waarin een nieuwe religieuze architectuur moet worden ontwikkeld. De in deze bundel verzamelde studies belichten de complexe architectuurtheoretische discussies die in de Nederlanden, net zoals in Italie, rond de problematiek van de 'nieuwe kerk' werden gevoerd en het ingewikkelde proces dat voorafging aan het tot stand komen van nieuwe typologieen in de kerkenbouw tijdens de eerste decennia van de 17de eeuw. Vitruviaanse theorie, Italiaanse voorbeelden uit gravures en traktaten en niet in de laatste plaats, de traditionele bouwpraktijk met haar 'gotische' onderstroom spelen alle een rol in de achtergrond. Het reveil onder de aartshertogen Albrecht en Isabella betekent een sleutelperiode in deze ontwikkeling: de aartshertogen voeren immers een bewuste politiek van wederopbouw en vernieuwing, gevoed door contrareformatorische denkbeelden en gestuurd door hun voorkeur voor een welbepaalde, Italianiserende architectuur. Hun hofarchitecten zijn de bellissimi ingegni of hoogst ingenieuze architecten die in Rubens' woorden (1626) bijdragen tot grandissimo splendore van hun opdrachtgevers: Wensel Cobergher en Jacques Franquart. Ook de rol van de nieuwe Contrareformatorische orden, in de eerste plaats de jezuieten, wordt in deze bundel onderzocht. Zij introduceerden een nieuw, modern kerktype in de Zuidelijke Nederlanden en vormden spoedig, naast het hof van Brussel, de belangrijkste verspreiders van de nieuwe vormentaal. Een uitgebreide verzameling architectuurtekeningen bewaard in hun archief geeft een unieke kijk op de toenmalige ontwerppraktijk en op de architecturale inspiratiebronnen van de orde. De studies hebben een verschillende ontstaansreden, maar staan alle in nauw verband met het onderzoeksproject Eenheid en Tweespalt. Architectonische relaties tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden 1530-1700, dat van 1997 tot 2000 werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep architectuurgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven in samenwerking met de Universiteit Utrecht, met steun van het Vlaams-Nederlands Comite. Aan de basis ervan ligt het onderzoekswerk dat door studenten kunsthistorici, historici, architecten en burgerlijk ingenieur-architecten in de loop van het academiejaar 1997-1998 onder begeleiding van de eindredacteurs werd uitgevoerd. Boeknummer: 26280 | Prijs: EUR 9.95 In winkelwagen

L. Lamberechts, J. Nowe. Bildsprache. Texte zwischen Dichten und Denken. Festschrift fur Prof. Dr. Ludo Verbeeck. Leuven, Universitaire Pers, 1990. Paperback, Deutsch, Originale Abdeckung Verlag, 16x24 cm., 311 S. ISBN: 9789061863946 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D : Litteraria 05. Boeknummer: 26328 | Prijs: EUR 9.99 In winkelwagen

LAGAE, Veronique. Les constructions en 'de' + adjectif. Typologie et analyse. Leuven, Universitaire Pers, 1998. Paperback, Francais, sous jacquette originale d'editeur, 16x24 cm., viii-144 pp. ISBN: 9789061868583 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series C : Linguistica 07. Cet ouvrage est consacre a l?etude des proprietes distributionnelles, syntaxiques et semantiques des diverses constructions contenant de suivi d?un adjectif. La demarche suivie est descriptive, sans a priori theorique, mais basee sur un ensemble important de donnees empiriques d?origines variees (donnees orales, textes litteraires, presse). Les formes en de + adjectif sont nombreuses (il y a une place de libre, il y en a une de libre, il a achete quelque chose de beau, il en a de belles, etc.) et leurs rapports mutuels n?ont jamais ete etablis de facon tout a fait satisfaisante. La comparaison avec les formes sans de a permis de degager les proprietes distinctives des differentes constructions. L?une d?elles, dont l?exemple type est il y a une place de libre, a ete soumise a une analyse plus approfondie qui comporte deux volets fondamentaux. En effet, les proprietes syntaxiques de la construction ont ete examinees parallelement a ses proprietes semantiques et pragmatiques. Ces deux approches sont complementaires, car certains faits qui posent probleme au niveau de l?analyse syntaxique peuvent s?expliquer au moyen de la structure informationnelle. Il apparait que la construction en de + adjectif se singularise sur les deux plans des constructions sans de, que l?adjectif soit alors epithete ou attribut. Boeknummer: 26323 | Prijs: EUR 19.95 In winkelwagen

LATRE, Bart . Aggiornamento in Leuven. Geschiedenis van de Universitaire Parochie (1959-1974). Leuven, Universitaire Pers, 2002. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 288 pp. ISBN: 9789058672582 Lovaniensia 18. De studentenparochie voor Leuven-Nederlands ontstond in 1959 uit de Universitasbeweging van Dondeyne. In 1963 werd de parochie officieel erkend en kreeg ze de naam Universitaire Parochie: een kerkgemeenschap voor de hele universitaire wereld. Van bij haar ontstaan nam de parochie een aantal kerkvernieuwende ideeen van de Universitasbeweging van de jaren '50 over: ze zette zich in voor de emancipatie van de leek in de Kerk en voor een open dialoog van de Kerk met de 'wereld'. Op liturgisch gebied probeerde ze vernieuwingen door te voeren die de leken meer bij de plechtigheden moesten betrekken. Het Tweede Vaticaans Concilie gaf een sterke impuls aan die kerkvernieuwende ideeen en activiteiten van de Universitaire Parochie. Ondertussen ontstond een hele nieuwe dynamiek rond ontwikkelingssamenwerking. Via deze thematiek zou de parochie zich steeds meer aangetrokken woelen tot de zogenaamde nieuw-linkse stroming, die zich aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en Europa manifesteerde. Naast een kerkkritisch kreeg de Universitaire Parochie nu ook duidelijk een maatschappijkritisch gezicht. In het boek Aggiornamento in Leuven" wordt de organisatorische, kerkelijke, maatschappelijke en liturgische evolutie van de Universitaire Parochie op de voet gevolgd, vanaf het ontstaan in 1959 tot de uittreding van stichterpastoor Jozef Yperman in 1974. Die geschiedenis wordt in de bredere context van het wel en wee van de Vlaamse en zelfs de Wereldkerk gesitueerd. Op die manier brengt het boek het verhaal van een progressieve katholieke beweging in het woelige kerk- en wereldgebeuren van de jaren '60 en '70. Boeknummer: 26148 | Prijs: EUR 9.95 In winkelwagen

Laura Manzano Baena. Conflicting Words, The Peace Treaty of Munster (1648) and the Political Culture of the Dutch Republic and the Spanish Monarchy . Leuven, Universitaire Pers, 2011. Paperback,,284pp., 170 cmx 250cm, in English text. ISBN: 9789058678676 The Peace of Munster, signed between the Catholic Monarchy and the United Provinces in 1648, went against the political culture of both polities. The fact that the Spanish Monarchy definitively accepted the independence of its former subjects clearly negated the policy put forward by the Monarchy during the ?eighty' years that the war lasted and to the Monarchy's declared main goals. For the United Provinces, signing a peace with the archenemy without having brought liberty and religious freedom to ten of the seventeen provinces that formed part of the ancient Burgundian circle was also considered by important groups in the ?rebel' provinces as a defection. Portraying the political culture of both the Catholic Monarchy and the United Provinces, this work analyses the views held in both territories concerning the points which were discussed in pamphlets and treatises published during the peace negotiations. It also traces the origin of the arguments presented, showing how they were transformed during the period under study, and discusses their influence, or presence, in the diplomatic negotiations among the ambassadors of the United Provinces and the Catholic Monarchy in the German town of Munster. These discussions are inserted in the wider framework of a Christian realm that had to reassess its own values as a consequence of the confessionalisation process and the Thirty Years' War, which affected not only the Empire but, in one way or another, all Central and Western Europe. Boeknummer: 28575 | Prijs: EUR 39.50 In winkelwagen

LESAFFER, Randall. Europa : een zoektocht naar vrede - 1453-1763 en 1945-1997. Leuven, Universitaire Pers, 1999. Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., xxxiii-694 pp. nieuwstaat! ISBN: 9789061869535 Boeknummer: 26152 | Prijs: EUR 9.95 In winkelwagen

LYOTARD, Jean-Francois; KAREL APPEL. UN GESTE DE COULEUR/ A GESTURE OF COLOUR, Leuven, University Press, 2009. Relie, couverture carton, 160 x 235mm., 249pp., 25 illustrations en couleurs hors texte. ISBN: 9789058677563 Karel Appel. Un geste de couleur est le premier d'une serie de cinq volumes reunissant les ecrits les plus importants de Jean-Francois Lyotard (1924 - 1998) sur l'art contemporain et les artistes. Le livre qu'il a consacre a l'art de Karel Appel (1921 - 2006) est sans doute un texte parmi les plus acheves et les plus inspires de tous les ecrits inclus dans la serie. Ni le manuscrit original en francais ni la traduction en anglais n'ont jamais ete publies, et leur presentation face a face devrait constituer une plus-value considerable. Dans ce livre, Lyotard presente le matierisme de Karel Appel comme offre de presence, presence differee - c'est du visuel ou tout predicat est suspendu, du visuel touche, ?« geste ?» de couleur plus que propriete de couleur, apparition qui se tient au bord de l'abime. L'epilogue de Christine Buci-Glucksmann situe la position de Karel Appel. Un geste de couleur dans l'ensemble des ecrits sur l'art de Lyotard, en prenant en compte egalement l'oeuvre ulterieure du philosophe. Nouveau livre. Boeknummer: 27459 | Prijs: EUR 39.50 In winkelwagen

NACHTERGAELE, Vic. Franz Hellens entre Mythe et Realite. Colloque international organise a la Katholieke Universiteit Leuven les 25 et 26 novembre 1988 par la Section des Litteratures romanes. Leuven, Universitaire Pers, 1990. Paperback, Francais, sous jacquette originale d'editeur, 16x24 cm., 204 pp. ISBN: 9789061863540 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series D : Litteraria 04. Plusieurs travaux de synthese avaient deja ete consacres oeuvres de Franz Hellens au cours de la vie meme de leur auteur: depuis les numeros speciaux de La Nervie, de Mrginales, de Syntheses et le volume Hommage a Franz Hellens jusqu'au Franz Hellens. Recueil d'etudes, de souvenirs et de temoignages offert a l'ecrivain a l'occasion de son 90e anniversaire, publie en 1971 par les bons soins de Raphael De Smedt. Boeknummer: 26330 | Prijs: EUR 9.99 In winkelwagen

Nicole Delbecque & Christian De Paepe. Estudios en honor del profesor Josse De Kock. Leuven, Universitaire Pers, 1998. Hardback, text in Spanish, editor original de la cubierta, 16x24 cm., xxxiii-988 pp. neuf !! ISBN: 9789061869122 Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A (hardcover) : 25. Los estudios que mas de ochenta colegas y amigos le ofrecemos a Josse De Kock con motivo de su jubilacion tanto quieren ser un homenaje cientifico duradero como un entranable agasajo a su discreta figura humana. El temario ilustra los campos de investigacion mas caracteristicos del homenajeado: la linguistica computacional, su aplicacion a la gramatica espanola y a la ensenanza de la misma, y el analisis estilistico-formal basado en la obra de Miguel de Unamuno. En las consideraciones sobre la linguistica y sus metodos, incluidas en las Cuestiones de linguistica, el interes se centra en la confeccion, el buen uso y las posibilidades de grandes corpus automatizados. Entre los temas gramaticales figuran algunos puntos de debate tradicional (modos, pronombres, preposiciones, ser/estar, por/para). Ademas del espanol de la Peninsula y el de America, la perspectiva contrastiva abarca tambien el frances y el neerlandes. A la ?Gramatica espanola : ensenanza e investigacion? del homenajeado hacen eco varias contribuciones dedicadas a la didactica de las lenguas extranjeras en conexion con la investigacion de las mismas. Las reflexiones sobre el lexico atanen a la morfologia (formacion de palabras, sufijos...) y al mundo de los diccionarios : aportacion, posibilidades y peligros de los soportes electronicos, elaboracion de criterios de organizacion, estructura de lemas, terminologia, etc. Algunas contribuciones, finalmente, pertenecen al campo de la filologia historica medieval. Interesado por los diferentes generos, tipos y niveles de produccion textual, Josse De Kock siempre se ha sentido atraido por la obra de Miguel de Unamuno. En varios de los estudios reunidos En torno a Unamuno se ilustra el nexo entre el analisis linguistico-formal y el estilistico-literario. Pero igualmente se investigan las relaciones del filologo y pensador vasco-salmantino con el pensamiento antropologico y linguistico, con la filosofia y la ciencia francesas, con la historia literaria, con el mundo clasico y otros. Sus amistades literarias y otros contactos con personalidades contemporaneas, nacionales y extranjeras, tambien se analizan aqui. Algunas contribuciones ofrecen documentos originales, piezas de correspondencia y otras notas de lectura hasta ahora ineditas. Entre los trabajos de muy variada indole - Miscelanea - se presentan aplicaciones de la cuantificacion a textos poeticos y a revistas literarias y culturales. Otras contribuciones son de tipo historico-literario, historia de libros y de textos clasicos. Dentro del ambito de la literatura contemporanea se evocan la generacion del ?27, la novela espanola y la hispanoamericana. Otras literaturas romanicas estan representadas por el teatro clasico italiano y la poesia francesa del S.XIX. En esta era de tecnificacion del mundo, algunos colaboradores exponen sus reflexiones criticas acerca de las nuevas tecnologias. La sociologia, la politica economica y las artes plasticas redondean el conjunto de nuestro homenaje. Boeknummer: 26237 | Prijs: EUR 14.95 In winkelwagen


  Pagina 1 volgende >  laatste >>

Naar boven